H&P Architects đoạt Huy chương Vàng Kiến trúc lục địa Á Âu 2ACAA 2017
http://www.2amagazine.com/pages.aspx?mode=NewsDetail&ID=190
HPA