H&P Architects đại thắng ở giải thưởng Kiến trúc Hoa Kỳ AAP 2017
 1) Terraces home:
https://architectureprize.com/winners/winner.php?id=2927
 
2) Mành Mành salon:
https://architectureprize.com/winners/winner.php?id=3016
 
3) BB home:
https://architectureprize.com/winners/winner.php?id=3201
 
4) BE friendly space:
https://architectureprize.com/winners/winner.php?id=60303&mode=hm
HPA